Liewo Grusspost

Liewo Grusspost
Liäbä Groässvater Danggä viel Mol, dass du üs jedä Tag ä Musig-Video-Botschaft schicksch. Du bisch eifach dr Bescht! Mir freuen üs, bis mir dii wider chunn bsuächä un chunn mit dir zämmä singä un örgälä. Liäbä Gruäss vu dinä Enkelchinn Manuel, Simon, Lukas, Matheo, Sophia und Fabio (Bildautor: Leserfoto)
Top