14.09.2019

VU Fest der Unionen in Ruggell

VU - Fest der Unionen
VU - Fest der Unionen, Bild aufgenommen in Ruggell im Küefer-Martis-Hus am 14.09.2019; FOTO©RIGHT: JÜRGEN POSCH (Bildautor: Jürgen Posch)
Geteilt: x
Teilen per E-mail